Kurallarımız

ZİNDENETWORK DANIŞMAN DAVRANIŞ KURALLARI

İş bu Davranış Kuralları, ZindeNetwork Danışmanlarının; müşterilere, diğer danışmanlara ve diğer network pazarlama şirketlerine yönelik uygun tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Bu kurallar, ZindeNetwork değerleri doğrultusunda oluşturulmuştur ve tüm danışmanlarımızı bağlamaktadır. Amacımız danışmanlarımıza adil ve güvenilir çalışma koşulları sağlamaktır.

Bu Yönetmelik, ZindeNetwork üyesi olan bağımsız satış danışmanlarını kapsar.

DAVRANIŞ KURALLARIMIZ

MÜŞTERİLERE YÖNELİK

Danışmanlarımız, açık, dürüst ve adil satış yöntemleri uygulayarak müşteriye en iyi hizmeti sunmalıdır.

Ürünlere ve kazanç sistemine dair bilgileri müşteriye doğru ve eksiksiz olarak aktarmalıdır. (Fiyat bilgisi, ödeme ve iade bilgisi, ürün kullanımı, kâr payı gibi bilgiler firmanın belirlediği şekilde ifade edilmelidir.)

Müşteriye firmanın belirlediği katalog fiyatı ve kampanya fiyatları dışında farklı bir fiyat ve promosyon teklif edemez.

Müşteri gizliliğine önem vermeli ve kişisel bilgilerini üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamalıdır.

Müşteriler tarafından alınan siparişler zamanında sisteme girilmeli ve teslimat ile ilgili yaşanabilecek muhtemel sorunlar müşteriye hızla iletilmelidir.

Liderler yeni üye süreçlerinde gelir, kariyer olanakları, maliyet ve giderlere ilişkin açık ve dürüst bilgilendirme yapmalıdır.

Yeni üye süreçlerinde diğer Network Pazarlama şirketleri ve ürünleri hakkında olumsuz ve küçük düşürücü açıklamalarda bulunmamalıdır.

DİĞER DANIŞMANLARA YÖNELİK

ZindeNetwork danışmanlarının diğer danışmanlarla saygı çerçevesinde ve eşit rekabet yürütmeleri gerekmektedir.

Danışmanların diğer danışmanların ekibindeki üyeleri daha iyi destek ve kariyer imkânı gibi vaatlerle kendi tarafına çekmeye çalışması kesinlikle yasaktır.

Diğer danışman ve liderler hakkında isim vererek ya da ima yolu ile olumsuz ve küçük düşürücü söylemlerde bulunmak veya sosyal ortamlarda (sosyal medya, halka açık alanlar vb.) ifşa etmek kesinlikle yasaktır.

Kullanım hakkına sahip olmadığı ürün tanıtım materyallerini izinsiz kullanımı kesinlikle yasaktır.

Danışmanlar diğer danışmanların kariyer durumunu sorgulama hakkına sahip değildir.

ZindeNetwork Danışmanının başka bir ZindeNetwork Danışmanının sosyal medya hesabını spam/engelleme ile sayfasının kapatılması amaçlı şahsi ya da ekibiyle birlikte girişimde bulunması etik kurallara aykırıdır. Bu şekilde davranış sergileyen ZindeNetwork Danışmanı ya da Danışmanlarının üyelikleri iptal edilecektir. Başka bir ZindeNetwork Danışmanının sosyal medya hesaplarında gizli ya da alenen hakaret söylemleri, yazılarıyla ithamlarda bulunması kesinlikle yasaktır.

DİĞER NETWORK PAZARLAMA ŞİRKETLERİNE YÖNELİK

Danışmanlarımız diğer Network Pazarlama şirketlerinin üyelerini etik olmayan yöntemlerle davet etmemeli ve onlara iş ahlakına uygun davranmalıdır.

Diğer Network Pazarlama ve farklı sektördeki şirketler hakkında olumsuz söylentiler yayılmasına zemin oluşturmamalıdır. (Kazanç olanakları, ürün kalitesi vb.)

ZİNDENETWORK’E YÖNELİK

Danışmanlarımız şirkete olan sadakat ve bağlılıklarını ahlâklı ve adil çalışma yöntemlerini kullanarak göstermelidir.

Ticari etik kurallarına ve ZindeNetwork Danışman Davranış Kurallarına uygun bir satış ve pazarlama yapılması gerekmektedir.

Danışmanlarımız toplum içerisindeki davranışlarında saygın bir duruş sergilemelidir. ZindeNetwork’ün itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmalıdır.

Danışmanlarımız bağımsız birer satış temsilcisi olduklarını unutmamalı ve kendilerini firma çalışanı olarak yansıtmamalıdır.

Danışmanlarımızın ZindeNetwork isimli sosyal medya hesaplarında farklı bir marka tanıtmaları etik değildir.

Danışmanların tüm medya organlarında ZindeNetwork ve diğer danışmanları ilgilendiren her türlü beyanları dürüstlük ve adalet ilkelerine bağlı olmalıdır. Bu tür durumlarda ZindeNetwork ile işbirliği yapılarak hareket edilmelidir.

ZindeNetwork’ ün düzenlediği seminerlere liderlerin katılımı zorunludur. Yöneticilerin bulunduğu ilde düzenlenen bölgesel toplantılara ve her yıl düzenlenen büyük seminerlere liderler katılmak zorundadır.

İşbu Danışman Davranış Kuralları, tüm ZindeNetwork danışmanları için bağlayıcı bir nitelik taşımaktadır ve uyulması zorunludur. Kuralların ihlali durumunda ZindeNetwork her türlü yasal hakkını kullanmayı saklı tutar.

DANIŞMAN DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

1. GİRİŞ

Disiplin Yönetmeliği, bağımsız satış danışmanı olarak çalışma konularını, karşılıklı olarak en uygun şekilde hazırlanmıştır. ZindeNetwork, kuruluşundan bu yana saygınlığını, güvenilirliğini, Türk kamuoyuna karşı duyduğu sorumluluğa borçlu olup, Danışman Disiplin Hükümlerini ZindeNetwork’ün kuruluşundan bu yana benimsediği Kurumsal İş Etiği Kurallarını dikkate alınarak düzenlemiştir.

Benimsediğimiz ilkeler şirketimizin etik anlayışını temsil eder. Yönetim Kurulu, şirketimizin etik kurallarının belirlerlenmesi ve gerektiğinde uygulanmasından birinci derecede sorumludur.

ZindeNetwork ailesine katılan her danışmanın bu ilkelere bağlılığı büyük önem taşımaktadır.

Şirketin kurumsal yaklaşımı da bu yönde olup, danışmanlarının başarılı olması şirketin de başarısı anlamına gelmektedir. Yapılan iş ortaklıkları zaman zaman sorunları, hataları, çatışmalarıda beraberinde getirmekte olup, bunların önlenmesi ancak bir düzen ve disiplin içinde mümkündür. Bu da danışmanlarının görev ve sorumluluklarını kanun ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi ile sağlanabilir. Danışman Disiplin Yönetmeliği, işverenin kurumsal çalışma ilkeleri ile danışmanların temel hak ve özgürlüklerini dengeleyerek, birbiri ile uyumlu hale getirmeye çalışılarak hazırlanmıştır.

2. DİSİPLİN HÜKÜMLERİNİN AMACI

Bu Danışman Disiplin Hükümleri, üyelik sözleşmesindeki maddelere, danışman davranış kurallarına aykırı tavır ve davranışlarda bulunanlara uygulanacaktır. Disiplin cezalarının öncelikli amacı yanlış hareket ve eylemleri düzeltmek, danışmanların bağlılığını sağlamaktır. Bu yönetmeliğin amacı, disiplin cezaları konusunda objektif ve tarafsız bir uygulamayı sağlamak ve danışmanları keyfi uygulamalara karşı güvence altına almaktır. Buna göre, “Danışman Disiplin Yönetmeliği İlkeleri” ne yer verilmiş, ayrıca danışmanın savunma hakkı da cezalar bakımından güvence altına alınmıştır.

3. DİSİPLİN HÜKÜMLERİNİN KAPSAM VE KONUSU

ZindeNetwork Danışman Disiplin hükümleri, üyelik sözleşmesi ile şirket bünyesine katılan tüm danışmanlara uygulanır. Yönetmeliğin konusu, danışmanlara uygulanacak disiplin cezalarını ve bunların yöntem ve uygulanış şeklini düzenlemektir.

4. DİSİPLİN İLKELERİ

4.1 ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ

ZindeNetwork Danışman Disiplin Yönetmeliğinin uygulanmasında ölçülülük ilkesi esastır. Buna göre danışmana kusuruyla doğru orantılı şekilde ceza verilebilir. Cezanın uygulanmasında danışmanın liyakati, bağlılığı, önceden disiplin suçu işleyip işlemediği, genel hal ve tavırları, pişmanlık durumu dikkate alınır.

4.2 GİZLİLİK İLKESİ

Danışman hakkında soruşturmanın gizlilik içinde yürütülmesi esastır. Soruşturmayı yürüten sorumlular gizliliğin korunmasına özen gösterir. Gizlilik yükümlülüğü danışman bakımından da geçerli olup, danışmanın disiplin soruşturmasını üçüncü şahıslarla paylaşması yasaktır.

4.3 AYNI SUÇTAN DOLAYI BİRDEN FAZLA CEZALANDIRILAMAMA İLKESİ

Danışmana, kusurlu eylemin tekrarlanması durumunda disiplin cezası tekrarlanabileceği gibi, birden fazla ceza uygulanabilir, disiplin cetvelindeki bir üst ceza da verilebilir.

4.4 EŞİTLİK İLKESİ

Disiplin yetkisinin dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılması esastır. Danışman cinsiyeti, ailevi durumu, etnik kökeni, ırkı, dini, politik düşünceleri ve benzeri nedenlerle cezalandıramaz ve üyelik sözleşmesi feshedilemez. Ancak aynı eylemi gerçekleştiren danışmanlar arasında, bunların anılan eylemdeki rolleri, unvan, yetki ve sorumlulukları, genel olarak ise liyakatleri, bağlılıkları, önceden disiplin suçu işleyip işlemedikleri, genel hal ve tavırları, pişmanlık durumları ve oluşan zararın miktarı dikkate alınarak farklı disiplin cezaları uygulanabilir.

5. TANIMLAR VE KISALTMALAR

“Danışman”, üyelik sözleşmesi ile şirket bünyesine katılan bağımsız satış danışmanlarını,

“İşveren” veya “Şirket deyimleri “Zinde Enerji Telekominikasyon Rek. Medikal Mak. İnş. Gıda Tar. Hay. Oto. San ve Tic. Ltd. Şti”ni ,

“Üyelik Sözleşmesi” deyimi danışmanların üye olma süreçlerinde bireysel olarak onayladıkları üyelik sözleşmesini ifade eder.

6. DİSİPLİN KURULU

6.1 AMAÇ VE GÖREVİ

Kurul, firma bünyesinde ve dışında yapılan çalışmaların genel hedef ve politikalarına uygun olarak yürütülmesini, işyeri karlılığı ve saygınlığı ile güven, gizlilik ve etik kurallara bağlı çalışma ilkelerinin korunmasını sağlamak ve desteklemek amacı ile kurulmuştur.

Disiplin Kurulu, danışmanlara uygulanacak disiplin cezasının objektif bir değerlendirmeden geçmesini de sağlar.

6.2 DİSİPLİN KURULUNUN YETKİSİ

Kurul, işyeri hizmet ve işlemlerini düzenleyen kural ve teamüllerin öngördüğü işlem ve sorumlulukların, etik kurallara ve yasal mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini teminen danışmanlar hakkında caydırıcı, engelleyici ve düzeltici önlem alarak bu prosedürün öngördüğü cezaları vermeye yetkilidir.

6.3 DİSİPLİN KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ

Disiplin Kurulu: Disiplin Kurulu kural olarak 5 üyeden oluşur. Ancak, Disipline ilişkin eylemin işverenin zararına yol açması, eylemin birden fazla kişi tarafından işlenmesi, suç niteliği taşıması gibi nedenlerle, Disiplin Kurulu gerekli gördüğü durumda üye sayısını arttırabilir.

Kurulun üyeleri;

• Yönetim Kurulu Başkanı

• Genel Koordinatör

• İcra Kurulu Üyesi, Halkla İlişkiler Müdürü

• İcra Kurulu Üyesi, Finans Müdürü

• Teknik İşler Sorumlusu

6.4 DİSİPLİN KURULUNUN İŞLEYİŞİ

Danışman hakkında disipline konu olan şikâyetler Halkla İlişkilere iletilir. Halkla ilişkiler birimi ön incelemeyi yapması için Genel Koordinatöre iletir. Genel koordinatör şikayetleri inceler. Re’sen disiplin hükümlerini uygulayabileceği gibi, durumu, konuyu disiplin kuruluna sevk edebilir.

7. DİSİPLİN CEZALARININ TANIMLARI VE SONUÇLARI

7.1 UYARI

Danışman Davranış Kuralları tarafından belirlenmiş kurallara uymayan davranış ve özensizliklerin tespiti halinde danışmana davranışlarında daha dikkatli, tedbirli, özenli olması gerektiğinin sözlü olarak bildirilmesidir. Duyurusu yapılmış olan kuralların danışman tarafından bilinmesi durumunda uyarı yapılmaz, cezai bildirim işlemi yapılır.

7.2 KINAMA

Danışmana bağımsız satış danışmanlığı süresince Danışman Davranış Kurallarına uymayan davranış ve özensizliklerin yazılı olarak bildirilmesidir.

7.3 CEZA

Danışman tarafından üyelik sözleşmesi ile onaylanmış Danışman Davranış Kuralları’na aykırı olarak değerlendirilecek bir davranış söz konusu olması durumunda, danışmana Disiplin Kurulu’nun uygun göreceği bir ceza verilir. Danışmanlara verilecek cezalar beş kademeli olup aşağıda belirtilmiştir. Bu cezalarda sıralamaya göre hareket edilmez, ceza kişinin kariyeri, samimiyeti, ihlalin büyüklüğüne göre değişebilmektedir.

7.3.1. HEDİYE VE KAMPANYALARDAN YARARLANAMAMA

Danışman, takip eden ay içerisinde bir ay süre ile hediye ve kampanyalardan yararlanamaz.

7.3.2. PROMOSYON HAKKINDAN MEN ETME

Danışman, takip eden süreçte ilk promosyon hak edişini kullanamaz. Takip eden süreçte promosyon hakkı yoksa bir önceki ayda kazandığı promosyon hakkı iptal edilir.

7.3.3. PRİM KESİNTİSİ

Danışmanın, takip eden aydaki ilk primi ya da bekleyen primi iptal edilir.

7.3.4. KARİYER SIFIRLAMA VE ÜYELİK DONDURMA

İhlalin büyüklüğüne ve tekrar durumuna göre Disiplin Kurulu kararı ile danışmanın kariyeri sıfırlanabilir.

Disiplin Kurulu kararı ile danışmanın, takip eden ay itibariyle 1, 2 veya 3 ay süreli olarak üyeliği dondurulur.

7.3.5. ÜYELİĞİN FESHİ

Danışmanın yeniden üyelik hakkı bulunmamak üzere üyelik sözleşmesi feshedilir.

7.4 SAVUNMA HAKKI

Disiplin cezalarının uygulanmasından önce, yasaklarla ilgili bilgisi olmaması durumunda danışmana bu eylem ve davranışları da bildirilerek kendini savunma hakkı verilir. Kendisine verilen süre içinde savunma yapmayan kişi savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

7.5 İTİRAZ HAKKI

Danışman kendisine uygulanan uyarı ve/veya kınama cezası ile ilgili olarak 3 işgünü içinde Halkla ilişkiler birimine itirazını bildirebilir. Halkla İlişkiler en kısa süre içinde İtirazın incelenmesi üzerine ve konuyu Disiplin Kurulu Başkanına ve/veya ilgili Disiplin Kurulu Üyeleri’ne aktarır. İlgili makamlar cezayı onaylayabileceği gibi cezayı iptal de edebilir.

8. DİSİPLİN CEZASI VERME YETKİSİ

Uyarı Cezası, Halkla İlişkiler Birimi ve bölüm yöneticileri tarafından danışmana doğrudan verilebilir. Uyarı cezası danışmana tebliğ edildikten sonra bir kopyası Genel Koordinatör tarafından Disiplin Yönetmeliği ve Disiplin Kurulu Takip Dosyasında muhafaza edilir.

Kınama cezaları Disiplin Kurulunun bilgilendirme ve değerlendirmesi sonrasında verilir. Kınama cezası danışmana tebliğ edildikten sonra bir kopyası Genel Koordinatör tarafından Disiplin Yönetmeliği ve Disiplin Kurulu Takip Dosyasında muhafaza edilir.

Ceza verilmesi konusunda yetkili makam İcra Kurulu Başkanı’dır. İcra Kurulu Başkanı ayrıca Disiplin Yönetmeliğindeki tüm cezaları doğrudan uygulamaya da yetkilidir.

Yukarıda belirtilen cezaların tümü, ayrıca Disiplin Kurulu tarafından da verilebilir.

Disiplin Kurulu üyeliğin feshi cezasına karar vermiş ise, bu karar İcra Kurulu Başkanı’na onaylanmak üzere iletilir. Nihai karar İcra Kurulu Başkanınca verilir.

Disiplin cezasının uygulanmasında, kişinin özel hal ve şartlarını, kıdemini, liyakatini, bağlılığını, pişman olup olmaması gibi durumları ve davranışın tekerrür etme olasılığını dikkate alarak cezanın uygulanmasına karar verilir. Davranışın tekerrürü halinde bir üst ceza verilebilir. Danışmanın davranışlarının geçerli fesih nedeni oluşturduğu durumlarda da işverenin fesih hakkı saklıdır.

9. DİSİPLİN CEZALARI CETVELİ

Aşağıda “Disiplin Cezaları Cetveli” yer almakta olup, disiplin cezasına konu olan

eylemler ağırlık derecelerine göre sınıflandırılmış ve (1), (2) ve (3) numaraları

(dereceleri) kullanılmıştır.

(1) Uyarı cezasını gerektiren eylemi,

(2) Kınama cezasını gerektiren eylemi,

(3) Cezai işlem gerektiren eylemi ifade etmek üzere kullanılmıştır.

Bir eylem ağırlık derecesi ve tekerrür durumuna göre disiplin cezasına konu olur.

Şirket, danışmanın özel hal ve şartlarını, kıdemini, liyakatini, bağlılığını, pişman olup olmaması gibi durumları ve davranışın tekerrür etme olasılığını, eylemin yarattığı zararlı sonuçları değerlendirerek bir üst derecede disiplin cezası verme hakkı sahiptir. Yaptırımlar maddelere göre sırayla uygulanmamakta, kişinin kariyeri ve ihlalin büyüklüğüne göre değişebilmektedir.

12. DAVA AÇMA HAKKI

Bu Yönetmelik hükümlerine istinaden verilen cezalardan ayrı olarak şirket ilgili danışman aleyhine hukuki ve cezai takip için yetkili mercilerden talepte bulunma, zarar, ziyan ve tazminat davası açma hakkı saklıdır.

Navigation
Close

Sepetim

Kategoriler